ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2/2566

 

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ ของจ.อุบลราชธานี

2.รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน 

แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) จ.อุบลราชธานี รอบที่ 2/2566

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

     รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566 (เม.ย.2566)

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม   >>รายงานการประชุม    

   รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566 (พ.ค.2566)

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม    >> รายงานการประชุม                          

    รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2566 (มิ.ย.2566)

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม   >> รายงานการประชุม     

   รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2566 (ก.ค.2566)

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม  >> รายงานการประชุม                  

   รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2566 (ส.ค.2566)

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม  >> รายงานการประชุม           

   รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2566 (ก.ย.2566)

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม  >> รายงานการประชุม     

 

4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด    

    รายละเอียด ครั้งที่ 4/2566 >> หนังสือเชิญประชุม>> รูปภาพการประชุม

    รายละเอียด ครั้งที่ 5/2566  >> หนังสือเชิญประชุม >> รูปภาพการประชุม                         

    รายละเอียด ครั้งที่ 6/2566 >> หนังสือเชิญประชุม >> รูปภาพการประชุม                                 

    รายละเอียด ครั้งที่ 7/2566 >> หนังสือเชิญประชุม>> รูปภาพการประชุม                  

    รายละเอียด ครั้งที่ 8/2566 >> หนังสือเชิญประชุม>> รูปภาพการประชุม                  

    รายละเอียด ครั้งที่ 9/2566 >> หนังสือเชิญประชุม >> รูปภาพการประชุม

5.การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ

     สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเสนอแนะ ดังนี้

      เรื่องที่ 1 โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

     เรื่องที่ 2 การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านกรมปศุสัตว์

      เรื่องที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โครงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสียง

      เรื่องที่ 4 โครงการกิจกรรมงบประมาณและทรัพยากรบุคลากร

 

  รายละเอียดโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ >>รายละเอียด<<

 

หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

             ตัวชี้วัดข้อ 1) เฉลี่ยจำนวนวันจากคลอดลูกถึงผสมติด

        ข้อมูลจาก รายงานประสิทธิภาพระบบสืบพันธ์ุในระบบฐานข้อมูล

              -  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนมิถุนายน  2566

             -  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

             -  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนสิงหาคม  2566

             -  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจำเดือนกันยายน  2566

             ตัวชี้วัดข้อ 2) การแจ้งการเกิดโรคในฟาร์มเครือข่าย 

            รายชื่อเจ้าหน้าที่ผสมเทียมจังหวัดอุบลราชธานี( โดย 1 คน มีฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับบริการผสมเทียมอย่างน้อย 10 ฟาร์ม)

             ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงจัดตั้งฟาร์ม การฉีดวัคซีนและการเฝ้าระวังโรค                                ตั้งแต่ มิถุนายน - กันยายน 2566 จำนวน 13 อำเภอ 14 แห่ง ดังนี้

          -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอศรีเมืองใหม่

               -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอเขื่องใน

           -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอเขมราฐ

               -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอบุณฑริก

           -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอตระการพืชผล

               ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอตระการพืชผล

           -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอกุดข้าวปุ้น

               -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอม่วงสามสิบ

           -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอวารินชำราบ

               -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอพิบูลมังสาหาร

           -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอโพธิ์ไทร

               -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอสำโรง

           -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอนาเยีย

               -  ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียมชี้แจงการจัดตั้งฟาร์มเครือข่าย การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

           ตัวชี้วัดข้อ 3) เกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม     

                   ภาพกิจกรรมระดับจังหวัด

           -  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

         ภาพกิจกรรมระดับอำเภอ

               ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอศรีเมืองใหม่

               -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอเขื่องใน

           -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอเขมราฐ

               -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอบุณฑริก

           -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอตระการพืชผล

               ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอตระการพืชผล

           -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอกุดข้าวปุ้น

               -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอม่วงสามสิบ

           -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอวารินชำราบ

               -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอพิบูลมังสาหาร

           -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอโพธิ์ไทร

               -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอสำโรง

           -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอนาเยีย

               -  ภาพกิจกรรมเกษตรกรเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อำเภอเหล่าเสือโก้ก

6.การดำเนินการตามแผนงานและภารกิจ (ดำเนินการตามแผนให้สำเร็จอย่างน้อย 3 เรื่อง)

    รายละเอียดแสดงผลลัพธ์ตามแผนงาน 

       เรื่องที่ 1 โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

      เรื่องที่ 2 การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านกรมปศุสัตว์

      เรื่องที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โครงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสียง

      เรื่องที่ 4 โครงการกิจกรรมงบประมาณและทรัพยากรบุคลากร