ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(DLD Co-ordinator : DLD-C)

ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบที่ 1/2566

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ ของจ.อุบลราชธานี

2.รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน 

แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) จ.อุบลราชธานี 

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

     รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม        

                      >> รายงานการประชุม

    รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม       

                      >> รายงานการประชุม    

    รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

                                       >> ระเบียบวาระการประชุม        

                      >> รายงานการประชุม

4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด    

    รายละเอียด ครั้งที่ 1/2566

                      >> หนังสือเชิญประชุม

                      >> รูปภาพการประชุม

    รายละเอียด ครั้งที่ 2/2566

                      >> หนังสือเชิญประชุม

                      >> รูปภาพการประชุม

   รายละเอียด ครั้งที่ 3/2566

                      >> หนังสือเชิญประชุม

                      >> รูปภาพการประชุม

5.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

    -  สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเสนอแนะ

6.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ

    -  รายละเอียดแสดงผลลัพธ์ตามแผนงาน และภารกิจที่มีการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่จ.อุบลราชธานี