ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1/2567

 

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ ของจ.อุบลราชธานี

2.แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน 

  แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan)จ.อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดแผนงาน

            1 แผนงานโครงการคืนควายใหญ่ ควายงามสู่เมืองอุบลราชธานี

       2 แผนงานโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี

       3 แผนงานตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง

       4แผนงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ (ใช้เงินงบประมาณ งบปกติ)

       5 สำรองเสบียงเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (ใช้เงินงบประมาณ งบปกติ)

            6 แผนรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดโรคระบาดสัตว์(โรคพิษสุนัขบ้า)ในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงาน

    1. รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2566
     ประจำเดือนตุลาคม(ประชุมวันที่ 30 ตุลาคม 2566)
>> ระเบียบวาระการประชุม<<    >> รายงานการประชุม<<    

   2. รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2566
    ประจำเดือนพฤศจิกายน(ประชุมวันที่27 พฤศจิกายน 2566)
  >> ระเบียบวาระการประชุม<<    >> รายงานการประชุม<<            

   3.รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2566

    ประจำเดือนธันวาคม(ประชุมวันที่ 9 มกราคม 2567) >> ระเบียบวาระการประชุม<<    >> รายงานการประชุม<<        

   4.รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567

     ประจำเดือนมกราคม(ประชุมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567)>> ระเบียบวาระการประชุม<<    >> รายงานการประชุม<<    

   5.รายละเอียดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2567
     ประจำเดือนมีนาคม(
ประชุมวันที่ 29 มีนาคม 2567)  >> ระเบียบวาระการประชุม<<    >> รายงานการประชุม<<   

       

  4.รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด    

     ประชุมครั้งที่ 10/2566 >> หนังสือเชิญประชุม>> รูปภาพการประชุม

     ประชุมครั้งที่ 11/2566  >> หนังสือเชิญประชุม >> รูปภาพการประชุม                               

     ประชุมครั้งที่ 12/2566 >> หนังสือเชิญประชุม >> รูปภาพการประชุม

     ประชุมครั้งที่ 1/2567  >> หนังสือเชิญประชุม >>รูปภาพการประชุม      

     ประชุมครั้งที่ 2/2567  >> หนังสือเชิญประชุม >> รูปภาพการประชุม

  5.การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ

     สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเสนอแนะ ดังนี้

         1 แผนงาน โครงการคืนควายใหญ่ ควายงามสู่เมืองอุบลราชธานี
         2 แผนงานโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี
         3 แผนงานตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง
         4 แผนงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์
         5 สำรองเสบียงเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
         6 รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดโรคระบาดสัตว์(โรคพิษสุนัขบ้า)ในจังหวัดอุบลราชธานี

6.การดำเนินการตามแผนงานและภารกิจ (ดำเนินการตามแผนให้สำเร็จอย่างน้อย 3 เรื่อง)

    รายละเอียดแสดงผลลัพธ์ตามแผนงาน 

        1 แผนงาน โครงการคืนควายใหญ่ ควายงามสู่เมืองอุบลราชธานี
         2 แผนงานโครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง (นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี
         3 แผนงานตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง
         4 แผนงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์  >>รายละเอียด<<  >>รายละเอียด<<
         5 สำรองเสบียงเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
         6 รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดโรคระบาดสัตว์(โรคพิษสุนัขบ้า)ในจังหวัดอุบลราชธานี