694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล >>รายละเอียด<<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพัสดุ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

โทร 045255005

ผู้ให้ลงประกาศ นางสาวณัฎฐกันย์ โชคเขมรัชต์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน