694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  >>รายละเอียด<<

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

  >>รายละเอียด<<

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทร 045255005

ผู้ให้ลงประกาศ นางสาวณัฎฐกันย์ โชคเขมรัชต์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน