694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  >>รายละเอียด<<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพัสดุ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

โทร 045255005

ผู้ให้ลงประกาศ นางสาวณัฎฐกันย์ โชคเขมรัชต์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน