694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  >>รายละเอียด<<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

โทร 045255005

ผู้ให้ลงประกาศ นางสาวณัฎฐกันย์ โชคเขมรัชต์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน