694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  >>รายละเอียด<<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีผู้ให้ลงประกาศ นางสาวกษิรา เทียบโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน