สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น 166  คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566)

customer ข้าราชการ จำนวน 62 คน
customer ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
customer พนักงานราชการ จำนวน 38 คน
customer พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 63 คน