ประกาศสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 28 รายการ

 >>ประกาศ<<  
>>รายละเอียดแนบท้าย<<

 

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ 045255005 ต่อ 22