694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  >>รายละเอียด<<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีผู้ให้ลงประกาศ นางสาวกษิรา เทียบโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน