694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ลว. 28 ตุลาคม 2564

รายชื่อผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ >>รายละเอียด<<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-255005 ต่อ 22 
(วันและเวลาราชการ)

 

ผู้ให้ลงประกาศ นางสาวกษิรา เทียบโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน