ประกาศสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 >>รายละเอียด<<

 

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ 045255005 ต่อ 22