newmain

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี ออกหน่วยบริการในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว ปี 2564 เนื่องในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ครบรอบวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 79 ปี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัข 40 ตัวและแมว 24 ตัว รวม 64 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วนงาน และประชาชนในพื้นที่ในการจัดเตรียมสถานที่และแจ้งประชาชนให้นำสัตว์มารับบริการเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

002d050564

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 045255005