694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล >>รายละเอียด<<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-255005 ต่อ 22 
(วันและเวลาราชการ)

 

ผู้ให้ลงประกาศ นางสาวนฤมล เทียบโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน