694767-topic-ix-5

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 2 อัตรา) ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2564
ในวันและเวลาราชการ 
>>รายละเอียด<<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป/งานพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ถนนพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-255005 ต่อ 22 
(วันและเวลาราชการ)

 

ผู้ให้ลงประกาศ นางสาวนฤมล เทียบโพธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน