ประกาศสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 >>รายละเอียด<<

 

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ 045255005 ต่อ 22

ประกาศสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 28 รายการ

 >>ประกาศ<<  
>>รายละเอียดแนบท้าย<<

 

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ 045255005 ต่อ 22

ประกาศสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไก่พันธุ์ไข่ เพศเมีย อายุ 18 - 20 สัปดาห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                (e-bidding)>>รายละเอียด<<

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อไก่พันธุ์ไข่ เพศเมีย อายุ 18-20 สัปดาห์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1. ประกาศประกวดราคาซื้อไก่พันธ์ุไข่ เพศเมีย อายุ 18-20 สัปดาห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไก่ไข่เพศเมีย


 

 

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ 045255005

 

ประกาศสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>รายละเอียด<<
2.ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>รายละเอียด<<
3.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 3/2564 ลว 30 กรกฎาคม 2564 >>รายละเอียด<<
4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง >>รายละเอียด<<
5.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ >>รายละเอียด<<

 

 

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>รายละเอียด<<


ที่มาข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ 045255005 ต่อ 22

ประกาศสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >>ดาวน์โหลด<<

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 

1. ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังค่าไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด<<

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2564 ลว 3 ธันวาคม 2563  >>รายละเอียด<<
3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  >>รายละเอียด<<

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ >>รายละเอียด<<

 

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ 045255005 

 

หมวดหมู่รอง