ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๔
หลักสูตร การพัฒนาตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(e-Learning) และ ระบบ OCSC Learning Space สำหรับผู้เรียน การใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning)

 

 - แผนด้านการพัฒนาบุคคลากรตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๒/๒๕๖๔ 

  -  ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  ดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

                         1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรรายหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

                         2.โปรแกรมสรุปผลการพัฒนาบุคลากร กรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

                            3.โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

1 หลักฐานขึ้นตอนการวางแผ
   1 ประชุมคระทำงานรอบที่ 2/ 2564   เอกสารแนบ 
   2 ขออนุมัติโครงการ รอบที่2/2564    เอกสารแนบ 
2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
  3 ประชุมติดตามผล รอบ2/2564 - เอกสารแนบที่ 1  - เอกสารแนบที่ 2 
  4 แบบทดสอบก่อนเรียน - เอกสารแนบที่ 1  - เอกสารแนบที่ 2 
  5 แบบทดสอบหลังเรียน - เอกสารแนบที่ 1  - เอกสารแนบที่ 2 
  6 สรุปรายงานคะแนนก่อนและหลังเรียน 
3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
  7 ใบประกาศ - เอกสารแนบที่ 1  - เอกสารแนบที่ 2 
  8 แบบติดตามผลและความพึงพอใจในการฝึกอบรม - เอกสารแนบที่ 1  - เอกสารแนบที่ 13
  9 สรุปรายงานแบบติดตามผลและความพึงพอใจในการฝึกอบรม เอกสารแนบ 1 
4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
 10 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ - เอกสารแนบที่ 1  - เอกสารแนบที่ 2 
 11 สรุปรายงานแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ เอกสารแนบ 1 

ผู้จัดทำ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 0945245599