headerweb

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

หนังสือรับ-ส่ง อุบลฯ

l3

สถิติการเข้าชม

386510
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
207
257
464
385314
5688
6328
386510

Your IP: 103.55.140.127
Server Time: 2019-03-25 09:16:44

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2561

Tamaño letra:

   ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561
โครงการ
“เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปี 2561


ลำดับที่

หัวข้อ

รายละเอียด

1

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคังบัญชา (แบบฟอร์ม IDP A) รอบที่ 1/๒๕61

 

 

 

ก่อนการฝึกอบรม

Next Button PNG Transparent Image แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบฟอร์ม IDP : A) รอบที่ 1/๒๕61
รายละเอียด  fileexcle

 

   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่1/2561

 

     หลังการฝึกอบรม

Next Button PNG Transparent Image หนังสือเสนอลงนามรายงานตามแบบฟอร์ม IDP : A-B 
รายละเอียด 

Next Button PNG Transparent Image แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP:A)
รายละเอียด  fileexcle 

 Next Button PNG Transparent Image แบบฟอร์มตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รายละเอียด
 

   3

กระบวนการดำเนินการผลลัพธ์
ตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา หลักสูตร
“เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๑

Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด

  ๔

               
 หลักฐานการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/256๑  
๔.1 รายงานการประชุมเพื่อแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ  Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด
.2 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการฝึกอบรม    Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด
.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๑"  

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

.4 คำสั่งคณะทำงานฝึกอบรม

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

.5 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
   ๔.๕.๑  ลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

.6 แผนชุมชนนักปฏิบัติ (CoP:Community of Practice)

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

.7 รายชื่อสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ(CoP:Community of Practice)

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

.8 แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Next Button PNG Transparent Image  รายละเอียด

.9 หนังสือแจ้งกลุ่ม/ฝ่าย อำเภอฯ เข้าอบรม

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

.10 หนังสือเชิญประธานกล่าวเปิดอบรม

Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด

.11 คำกล่าวรายงานการอบรม

Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด

๔.๑๒ คำกล่าวเปิดการอบรม

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๔.๑๓ หนังสือเชิญวิทยากร

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๔.๑๔ หนังสือลงนามและให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๔.๑๕ สำเนาใบประกาศนียบัตร

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๔.๑๖ ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๔.๑๗ เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม

- ปกคู่มือประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๑"

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

- คำนำ

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

- เนื้อหาการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

๑. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๒.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตสถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.๒๕๕๘

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๓.กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๖๐

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๔.ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการค้น ยึด อายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสาร หรือสิ่งใดๆเกี่ยวกับอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๕.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

Next Button PNG Transparent Image  รายละเอียด

๖.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๗.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์  

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๘.ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดฯ  

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๙.กฎกระทรวงขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ.๒๕๖๐  

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

๑๐.QR Code แบบทดสอบก่อนและหลังอบรม  

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

ลำดับที่

หัวข้อ

รายละเอียด

ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

 Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

 ๖

 QR Code แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

 Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

 ๗

ใบงาน/ผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

- ลำดับที่ 1 - ๔   
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
-ลำดับที่ ๕ - ๘    
Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด
- ลำดับที่ ๙ - ๑๒    
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
- ลำดับที่ ๑๓ - ๑๖
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
- ลำดับที่ ๑๗ - ๒๐
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
- ลำดับที่ ๒๑ - ๒๔   
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
-ลำดับที่ ๒๕ - ๒๘   
Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด
- ลำดับที่ ๒๙ - ๓๒    
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด

 ๘

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

- ลำดับที่ 1 - ๑๐   
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
-ลำดับที่ ๑๑ - ๒๐    
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
- ลำดับที่ ๒๐ - ๓๐   
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
- ลำดับที่ ๓๑ - ๓๒   
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด

  ๙

 ๙.๑ แบบสรุปและประเมินผลการอบรมหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๑"

๙.๒ แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมฯรายบุคคล

Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด

 

 

 

- ลำดับที่ 1 - ๑๐   
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
-ลำดับที่ ๑๑ - ๒๐    
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
- ลำดับที่ ๒๐ - ๓๐   
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด
- ลำดับที่ ๓๑ - ๓๒   
Next Button PNG Transparent Imageรายละเอียด

 

10

- บันทึกสรุปบทเรียน ครั้งที่ ๑

- บันทึกสรุปบทเรียน ครั้งที่ ๒

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด

1๑

 ผัง IDP ของหน่วยงาน

 

 Next Button PNG Transparent Image รายละเอียด