headerweb

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

หนังสือรับ-ส่ง อุบลฯ

l3

สถิติการเข้าชม

386502
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
199
257
456
385314
5680
6328
386502

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2019-03-25 09:13:47

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2 /2559

Tamaño letra:

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2559
โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่

หัวข้อ

รายละเอียด

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
รอบที่2/2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนการฝึกอบรม

แบบฟอร์ม 1    
Øข้าราชการ/พนักงานราชการ 
รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.1  
Øข้าราชการ/พนักงานราชการ 
รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.2  

Øข้าราชการ/พนักงานราชการ 
รายละเอียด

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ผลพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
        รอบที่2/2559

     หลังการฝึกอบรม

 หนังสือเสนอลงนามรายงานตามแบบฟอร์ม 1,2.1, 2.2,3.1, 3.2 รายละเอียด

แบบฟอร์ม 1  
Øข้าราชการ/พนักงานราชการ 
รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.1  
Øข้าราชการ/พนักงานราชการ 
รายละเอียด

แบบฟอร์ม 2.2  
Øข้าราชการ/พนักงานราชการ 
รายละเอียด

แบบฟอร์ม 3.1  

Øข้าราชการ  
รายละเอียด

แบบฟอร์ม 3.2  

Øพนักงานราชการ
รายละเอียด

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

ผลการประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ตามแบบฟอร์มที่ 4

แบบฟอร์ม 4  Øรายละเอียด

   4

กระบวนการดำเนินการผลลัพธ์
ตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหลักสูตร
“ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสุขของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2559
 

Øรายละเอียด 

  5

               
 หลักฐานการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2559  
5.1 รายงานการประชุมเพื่อแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ  

Øรายละเอียด 

5.2 หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการฝึกอบรม  

Øรายละเอียด 

5.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง  ความสุขของบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  

Øรายละเอียด 

5.4 คำสั่งคณะทำงานฝึกอบรม

Øรายละเอียด 

5.5 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

Øรายละเอียด 

5.6 หนังสือแจ้งกลุ่ม/ฝ่าย อำเภอฯ เข้ารับการอบรม

Øรายละเอียด 

5.7 หนังสือเชิญประธานกล่าวเปิดอบรม

Øรายละเอียด 

5.8 คำกล่าวรายงานการอบรม

Øรายละเอียด 

5.9 คำกล่าวเปิดอบรม

Øรายละเอียด 

5.10 หนังสือลงนามและให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร

Øรายละเอียด 

5.11 สำเนาใบประกาศนียบัตร 

Øรายละเอียด 

5.12เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม

-ปกคู่มือประกอบการฝึกอบรมจริยธรรม

Øรายละเอียด

- คำนำ

Øรายละเอียด 

-เนื้อหา คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ

Øรายละเอียด 

- เนื้อหาความฉลาดทางอารมณ์กับพุทธศาสนาสู่การพัฒนาคนและองค์การ

Øรายละเอียด 

- เนื้อหาทำงานอย่างไรให้มีความสุข

Øรายละเอียด 

- เนื้อหาประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2552

Øรายละเอียด

5.13 ประมวลภาพการฝึกอบรม

Øรายละเอียด 

ลำดับที่

หัวข้อ

รายละเอียด

6

6.1 แบบสรุปและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

Øรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แบบประเมินผลหลังอบรม

- ลำดับที่ 1-10   
Øรายละเอียด
-ลำดับที่ 11-20    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 21-30    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 31-40    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 41-50    
Øรายละเอียด

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ผลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

Øรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 แบบทดสอบก่อนการอบรม

- ลำดับที่ 1-10   
Øรายละเอียด
-ลำดับที่ 11-20    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 21-30   
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 31-40    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 41-50    
Øรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 แบบทดสอบหลังการอบรม

- ลำดับที่ 1-10   
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 11-20    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 21-30    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 31-40    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 41-50    
Øรายละเอียด

   8

แบบสอบถามความพึงพอใจ

- ลำดับที่ 1-10   
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 11-20    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 21-30    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 31-40    
Øรายละเอียด
- ลำดับที่ 41-50    
Øรายละเอียด

9

ผัง IDP ของหน่วยงาน

Øรายละเอียด