headerweb

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

หนังสือรับ-ส่ง อุบลฯ

l3

สถิติการเข้าชม

386397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
257
351
385314
5575
6328
386397

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2019-03-25 08:35:10

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1 / 2559

Tamaño letra:

เอกสารเผยแพร่

  •  แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

      แบบฟอร์ม 1  
      แบบฟอร์ม 2.1
      แบบฟอร์ม 2.2

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2559

      - ผลการประเมินการดำเนินการและผลลัพธ์การพัฒนาตามแบบฟอร์ม 4
      - กระบวนการดำเนินการผลลัพธ์ ตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ประจำปี 2559" 
       
    
  

หลักฐานการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2559

      หนังสือเสนอลงนามรายงานตามแบบฟอร์ม 1,แบบฟอร์ม 2.1,แบบฟอร์ม 2.2,แบบฟอร์ม 3.1,แบบฟอร์ม 3.2 
      แบบฟอร์ม 1

      แบบฟอร์ม 2.1
      แบบฟอร์ม 2.2
      แบบฟอร์ม 3.1
      แบบฟอร์ม 3.2

รายงานการประชุมเพื่อแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ
- หนังสือขออนุมัติจัดทำโครงการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

คำสั่งคณะทำงานฝึกอบรม
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หนังสือแจ้งกลุ่ม/ฝ่าย อำเภอฯเข้ารับการอบรม
หนังสือเชิญประธานกล่าวเปิดอบรม
คำกล่าวรายงานการอบรม
คำกล่าวเปิดอบรม
หนังสือลงนามและให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร
- สำเนาใบประกาศนียบัตร
ประมวลภาพการฝึกอบรม
แบบสรุปและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

- แบบประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร โดยผู้บังคับบัญชา 50 ราย ดังนี้

   >>ลำดับที่ 1 - 10 << 
   >>ลำดับที่ 11 - 20<<

   >>ลำดับที่ 21 - 30<<
   >>ลำดับที่ 31 - 40<<

   >>ลำดับที่ 41 - 50<<

สรุปคะแนนประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร โดยผู้บังคับบัญชา 


- แบบทดสอบก่อนการอบรม
   >>ลำดับที่ 1 - 10 << 
   >>ลำดับที่ 11 - 20<<

   >>ลำดับที่ 21 - 30<< 
   >>ลำดับที่ 31 - 40<<

   >>ลำดับที่ 41 - 50<<

- แบบทดสอบหลังการอบรม
   >>ลำดับที่ 1 - 10 << 
   >>ลำดับที่ 11 - 20<<

   >>ลำดับที่ 21 - 30<< 
   >>ลำดับที่ 31 - 40<<

   >>ลำดับที่ 41 - 50<<

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
   >>ลำดับที่ 1 - 10 << 
   >>ลำดับที่ 11 - 20<<

   >>ลำดับที่ 21 - 30<< 
   >>ลำดับที่ 31 - 40<<

   >>ลำดับที่ 41 - 50<<

 

      -  ผัง IDP ของหน่วยงาน